Pravilnik o zasebnosti

PRAVILNIK o zasebnosti 

1. O Pravilniku o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti Kluba Motokros Toni Mulec 501 (v nadaljevanju: “Pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev Kluba Motokros Toni Mulec 501 ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: “posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Kluba Motokros Toni Mulec 501 (v nadaljevanju: “Klub MTM 501”) ter pravicami posameznikov na tem področju. Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov. V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije podjetja,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

 

2. Osebni podatki, ki jih zbira klub

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek
 • kontaktni e-poštni naslov
 • kontaktni telefon
 • naslov za izdajo računa oz naslov za dostavo blaga
 • IP naslov
 • podatke za izdajo ponudbe glede na vaše povpraševanje (vaš naslov, davčna številka).
 •  

3. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je Klub Motokros Toni Mulec 501, Legen 125, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija.

 

4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ali oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

 

5. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe: 

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetja obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom. Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

 

5.2. Obdelava na podlagi zakona: 

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave. V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

 

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov: 

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali podjetju. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov info@tonimulec.si ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem. Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se obdelujejo do preklica. Po prejemu preklica ob pogojih, na način in v roku, ki so obrazloženi v točki 8, izbrišemo osebne podatke.

 

6. Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Klub MTM 501 se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

 

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe. Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica. Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

 

8. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov info@tonimulec.si ali po pošti na naslov Klub Motokros Toni Mulec 501, Legen 125, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija. Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov: 

(i) pravico do dostopa do podatkov

(ii) pravico do popravka

(iii) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)

(iv) pravico do omejitve obdelave

(v) pravico do prenosljivosti podatkov

(vi) pravico do ugovora 

 

(i) pravica do dostopa do podatkov 

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.
 •  
(ii) pravica do popravka 

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.
 
(iv) pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

 

(v) pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

 

(vi) pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate. Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

9. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošljete na elektronski naslov info@tonimulec.si ali po pošti na naslov Klub Motokros Toni Mulec 501, Legen 125, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija. V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 

10. Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani Kluba MTM 501 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega. V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@tonimulec.si.

 

11. Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani www.tonimulec.si (Klub MTM 501) in začne veljati 1.7.2024.

 

VAROVANJE PODATKOV

Lastnik spletnega mesta zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki  bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (če obiskovalec opravi naročilo prek spleta) ter na željo kupca za obveščanje o novih izdelkih in akcijah. Lastnik jamči, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si lastnik spletnega mesta pridržuje pravico do stika s potrošnikom preko telefona ali elektronske pošte. Obiskovalec z izvedenim nakupom prek spleta dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede ob naročilu, so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne prevzemamo odgovornosti. Pri poslovanju spoštujemo Zakon o varstvu potrošnikov in poslujemo v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu.

 

Varovanje zasebnosti piškotki

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo o piškotkih je spremenjen Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; na kratko ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013 in je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

 

Kaj so piškotki in zakaj jih spletna stran potrebuje

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje:

 • Ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek
 • Življenjsko dobo piškotka
 • Vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev – na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabnikovem računu. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek. Na spletnem mestu, vrednem zaupanja, lahko tako piškotki obogatijo izkušnjo. Lahko pa so piškotki uporabljeni tudi na načine, ki pomenijo poseg v posameznikovo zasebnost. Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje.

 

Katere piškotke uporabljamo na strani in zakaj

Na spletni strani uporabljamo izključno piškotke, ki so dovoljeni v skladu z zakonom ZEKom-1. Uporabljeni so le piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje te spletne strani. Za beleženje statistike obiskanosti strani, uporabljamo sistem, ki zapiše le sejni piškotek in ne sledi vašemu nadaljnjemu vedenju na spletni strani oziroma v povezavi z drugimi stranmi. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z rabo v nadaljevanju opisanih piškotkov.

 

Seznam piškotkov spletne strani www.tonimulec.si:

 

Ime piškotka

Namen

Čas piškotka

Podjetje

__stripe_mid

Stripe nastavi ta piškotek za obdelavo plačil.

1 leto

Stripe

__stripe_sid

Stripe nastavi ta piškotek za obdelavo plačil.

1 ura

Stripe

CookieLawInfoConsent

CookieYes nastavi ta piškotek za beleženje privzetega stanja gumba ustrezne kategorije in stanja CCPA. Deluje samo v povezavi z glavnim piškotkom.

1 leto

Webtoffee

elementor

WordPress tema na spletni strani uporablja ta piškotek. Omogoča lastniku spletnega mesta, da v realnem času uvaja ali spreminja vsebino spletnega mesta.

/

Elementor

m

Stripe nastavi ta piškotek za preprečevanje goljufij. Prepozna napravo, s katero se dostopa do spletnega mesta, kar omogoča ustrezno oblikovanje spletnega mesta.

1 leto

Stripe

wp_woocommerce_session_*


WooCommerce nastavi ta piškotek, da ustvari unikatno kodo za vsakega kupca, tako da ve, kje najti podatke o košarici v bazi podatkov za vsakega posameznika.

2 dni

WooCommerce

wpEmojiSettingsSupports

WordPress nastavi ta piškotek, ko uporabnik na WordPress spletni strani interagira z emojiji. To pomaga ugotoviti, ali lahko uporabnikov brskalnik pravilno prikaže emojije.

Seja uporabnika

WordPress

NID

Google nastavi piškotek za oglaševalske namene; da omeji število prikazov oglasa uporabniku, da utiša neželene oglase in da meri učinkovitost oglasov.

6 mesecev

Google

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube nastavi ta piškotek za merjenje pasovne širine, da določi, ali uporabnik dobi nov ali star vmesnik predvajalnika.

6 mesecev

YouTube

VISITOR_PRIVACY_METADATA

YouTube nastavi ta piškotek za shranjevanje uporabnikovega stanja soglasja za piškotke za trenutno domeno.

6 mesecev

YouTube

YSC

YouTube nastavi ta piškotek za sledenje ogledom vdelanih videov na straneh YouTube.

Seja uporabnika

YouTube

yt.innertube::nextId


YouTube nastavi ta piškotek za registracijo edinstvene identifikacijske številke za shranjevanje podatkov o tem, katere videoposnetke z YouTube-a je uporabnik gledal.

/

YouTube

yt.innertube::requests

YouTube nastavi ta piškotek za registracijo edinstvene identifikacijske številke za shranjevanje podatkov o tem, katere videoposnetke na YouTube-u je uporabnik gledal.

/

YouTube

_ga

Google Analytics nastavi ta piškotek za izračun podatkov o obiskovalcih, sejah in kampanjah ter za sledenje uporabi spletnega mesta za poročilo analitike spletnega mesta. Piškotek shranjuje informacije anonimno in dodeli naključno generirano številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev.

1 leto

Google

_ga_*

Google Analytics nastavi ta piškotek za shranjevanje in štetje ogledov strani.

1 leto

Google

sbjs_current

Sourcebuster nastavi ta piškotek za prepoznavanje izvora obiska in shranjuje informacije o dejanjih uporabnika v piškotkih. Ta analitični in vedenjski piškotek se uporablja za izboljšanje uporabniške izkušnje na spletnem mestu.

Seja uporabnika

Sourcebuster

sbjs_current_add

Sourcebuster nastavi ta piškotek za prepoznavanje izvora obiska in shranjuje informacije o dejanjih uporabnika v piškotkih. Ta analitični in vedenjski piškotek se uporablja za izboljšanje uporabniške izkušnje na spletni strani.

Seja uporabnika

Sourcebuster

sbjs_first

Sourcebuster nastavi ta piškotek za identifikacijo izvora obiska in shranjuje informacije o dejanjih uporabnika v piškotkih. Ta analitični in vedenjski piškotek se uporablja za izboljšanje izkušnje obiskovalcev na spletnem mestu.

Seja uporabnika

Sourcebuster

sbjs_first_add

Sourcebuster nastavi ta piškotek za identifikacijo izvora obiska in shranjuje informacije o dejanjih uporabnika v piškotkih. Ta analitični in vedenjski piškotek se uporablja za izboljšanje izkušnje obiskovalcev na spletnem mestu.

Seja uporabnika

Sourcebuster

sbjs_migrations

Sourcebuster nastavi ta piškotek, da identificira vir obiska in shrani informacije o dejanjih uporabnika v piškotkih. Ta analitični in vedenjski piškotek se uporablja za izboljšanje uporabniške izkušnje na spletnem mestu.

Seja uporabnika

Sourcebuster

sbjs_session

Sourcebuster nastavi ta piškotek za identifikacijo vira obiska in shranjevanje informacij o dejanjih uporabnika v piškotke. Ta analitični in vedenjski piškotek se uporablja za izboljšanje izkušnje obiskovalcev na spletnem mestu.

1 ura

Sourcebuster

sbjs_udata

Sourcebuster nastavi ta piškotek, da identificira vir obiska in shrani informacije o dejanjih uporabnika v piškotkih. Ta analitični in vedenjski piškotek se uporablja za izboljšanje izkušnje obiskovalcev na spletnem mestu.

Seja uporabnika

Sourcebuster

yt-player-headers-readable

Piškotek yt-player-headers-readable uporablja YouTube za shranjevanje uporabniških nastavitev, povezanih z video predvajanjem in vmesnikom, kar izboljša uporabniško izkušnjo pri ogledu.

/

YouTube

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Piškotek ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY uporablja YouTube za shranjevanje zadnjega iskanega vnosa, ki ga je uporabnik kliknil. Te informacije se uporabljajo za izboljšanje uporabniške izkušnje z zagotavljanjem bolj relevantnih iskalnih rezultatov v prihodnosti.

/

YouTube

 

ONEMOGOČANJE PIŠKOTKOV

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. V nastavitvah brskalnika lahko piškotke izklopite. Kako:

Če piškotke izklopite, spletna stran morda več ne bo delovala pravilno in bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Kljub izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje spletne strani.

 

Klub Motokros Toni Mulec 501

Datum: 1.7.2024