Scroll Top

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNO

Klub MOTOKROS TONI MULEC 501 s temi splošnimi pogoji poslovanja ureja pogoje svoje spletne prodaje, pri kateri so kupci potrošniki. Za družbe, trgovce oziroma subjekte, ki bi proizvode kupovali za nadaljnjo prodajo, ti pogoji ne veljajo. Spletna prodaja proizvodov potrošnikom šteje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVpot) za kup na daljavo, za katerega poleg Obligacijskega zakonika (OZ) in že omenjenega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVpot) velja tudi Direktiva 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi Direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES (UL L št. 271 z dne 9. 10. 2002, str. 16), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/64/ES.

 

Vizitka kluba MOTOKROS TONI MULEC 501, vključno z naslovom, na katerem klub opravlja dejavnost, telefonsko številko, elektronskim naslovom in finančnimi ter statusnopravnimi podatki, je objavljena in potrošniku na običajen način dostopna na spletnih straneh, na katerih potrošnik izvaja naročilo.

V primeru razhajanj med pogodbo oziroma dogovorom, ki ga skleneta klub MOTOKROS TONI MULEC 501 in potrošnik, in splošnimi pogoji, prevladajo določila pogodbe oziroma dogovora.

 

SPREJEM POGOJEV IN SKLENITEV POGODBE

Potrošnik sklene pogodbo s klubom in predmetne splošne pogoje poslovanja, ko je potrjeno njegovo naročilo, o čemer je ob potrjevanju naročila posebej opozorjen. Obenem je potrošnik opozorjen, da je s potrditvijo naročila zavezan klubu  MOTOKROS TONI MULEC 501 plačati kupnino za naročeno blago.   

V kolikor bi izdelke naročila oseba, ki bi se kasneje sklicevala na neobstoj poslovne sposobnosti, je naročilo dolžan prevzeti in izdelke plačati njen zastopnik oziroma skrbnik.

 

ELEKTRONSKE STORITVE IN POTEK NAKUPA

V spletni trgovini kluba MOTOKROS TONI MULEC 501 (www.tonimulec.si) so na voljo naslednje elektronske storitve:

 • Račun
 • Naročilnica

Potrošnik pri naročanju izbira med izdelki, katerih bistvene lastnosti so opisane, opredeljena pa je tudi njihova cena, ki vključuje 22% davek in druge dajatve. Naročilnico, ki se kreira ob izbiri izdelka, je moč spreminjati. Potrošnik izvaja nakup kot neregistriran uporabnik oziroma gost.

V naročilnici potrošnik posreduje naslednje podatke:i) podatke, ki se nanašajo na izdelek: proizvod z oznako in velikostjo, količina in cena,ii) podatke o kupcu: ime in priimek, država, kraj bivanja, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, način plačila, TRR. Naročilnica preneha z oddajo naročila.

Prodajna pogodba med potrošnikom in prodajalcem je sklenjena po tem, ko kupec odda naročilnico, na kar je posebej opozorjen. Po oddaji naročilnice prodajalec o prejemu naročila obvesti kupca na njegov elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob oddaji naročila, s čimer se šteje sklenitev prodajne pogodbe za potrjeno. V kolikor bi obstajale izredne okoliščine, zaradi katerih prodajalec potrošniku proizvoda ne bi mogel izdobaviti, bo potrošnik o tem po potrditvi naročila tudi obveščen in prodajalec v zvezi s takšnim odstopom od pogodbe nima nobenih obveznosti, razen, če bi se izkazalo da je do neizpolnitve prišlo zaradi njegove grobe malomarnosti ali naklepnega ravnanja.

 

NAČIN PLAČILA

Prodajalec potrošniku zagotovi naslednje načine plačila:

 • plačilo preko spletnega nakazila na bančni račun prodajalca,
 • plačilo s karticami preko PAYPAL-a.

Če kupec proizvod plača z bančnim nakazilom, je dolžan opraviti plačilo v roku 3 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer se kot trenutek plačila šteje oddaja naloga za plačilo organizaciji za plačilni promet. V kolikor plačilo ni izvedeno v danem roku, se šteje, da je potrošnik od nakupa odstopil.

 

POŠILJANJE IZDELKOV

Strošek dostave izdelkov bremeni potrošnika, razen, če je v pogodbi med strankama izrecno dogovorjeno drugače. Za območje Slovenije dostava znaša 5,00 EUR, za države EU (Avstrija, Italija, Belgija, Hrvaška, Nizozemska) pa 7,00 EUR. Če vrednost nakupa dosega 60,00 EUR ali več za države EU (Avstrija, Italija, Belgija, Hrvaška, Nizozemska) in 35,00 EUR ali več za obomočje Slovenije je dostava brezplačna. Stroški dostave (prevoz, dostava, pošta) se kupcu, v kolikor bremenijo njega, predočijo pred sklenitvijo pogodbe in jih kupec potrdi.

Prodajalec se zavezuje potrošniku na območju Republike Slovenije izdelke dobaviti v roku 3 dni, na območju EU pa je potrebno od dneva odpreme upoštevati število dni, kot jih za dostavo predvideva Pošta Slovenije. V kolikor je naročilo oddano po 16. uri, se kot dan odpreme šteje naslednji dan. Ob dobavi blaga preide nevarnost njegovega uničenja in poslabšanja na kupca.

Prodajalec ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali nezmožnost zagotavljanja izdelkov, do katerih pride zaradi naravnih nesreč, poplav, požarov, neurij, epidemij, zaradi vojnega stanja ali siceršnjih družbenih nemirov, stavk, prenehanja dela v industriji oziroma v drugih primerih, ko gre za višjo silo. V kolikor je dobava v danih okoliščinah onemogočena, se kupcu kupnina vrne na TRR in prodajna pogodba šteje za razvezano.

 

ODSTOP OD POGODBE IN UVELJAVLJANJE NAPAK

Potrošnik lahko v roku 14 dni od prejema blaga, o čemer je dolžan prodajalca pisno obvestiti in vrniti proizvod, ki mora biti v celoti v brezhibnem stanju in neodprt.

Morebitne napake proizvoda lahko potrošnik uveljavlja v roku 2 mesecev, odkar je napako ugotovil, v vsakem primeru pa znotraj 2 let od izročitve. Napake ni možno uveljavljati po preteka roka za uporabo, ko se z izdelkom ne rokuje več.

Pomanjkljivosti dobavljenega izdelka, ki so posledica neustrezne dostave (kot je znatno poškodovana embalaža, zlom) je potrošnik dolžan prodajalcu nemudoma pisno grajati, najkasneje pa v roku 3 dni.   

Napake izdelka, v kolikor bi obstajale, je potrošnik dolžan obrazloženo grajati na elektronski ali poštni naslov prodajalca, objavljen na spletni strani ter grajani produkt  prodajalcu vrniti. V zvezi z utemeljenim zahtevkom ima potrošnik možnost uveljavljati, da prodajalec:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V svojem obvestilu o grajanju napak je potrošnik dolžan pojasniti katero lastnost izdelka graja in kdaj jo je opazil. Prodajalec bo na njegove očitke v roku 8 dni odgovoril.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Klub MOTOKROS TONI MULEC 501 obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Upravljalec osebnih podatkov, ki so vneseni na spletni strani www.tonimulec.si oziroma so pridobljeni na podlagi teh podatkov je klub MOTOKROS TONI MULEC 501. Klub ne izvaja profiliranja, obdelava pa se izvaja na način, da je skozi zagotovljena sledljivost. V kolikor bo upravljalec osebne podatke obdeloval s pogodbenimi obdelovalci, bo v ta namen sklenjena pogodba o obdelavi v skladu z zahtevami aktualne zakonodaje.

Kot vodila bi ravnanju z osebnimi podatki klub upošteva naslednja:

 • Obdelava je zakonita, poštena in pregledna. Informacije in sporočila, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, so posameznikom lahko dostopne in razumljive, izražene v jasnem in preprostem jeziku.
 • Podatki so zbrani za izrecne in zakonite namene ter se ne obdelujejo dalje na način, ki ni združljiv s temi nameni.
 • Obdeluje se najmanjši obseg podatkov, kar pomeni, da so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na namene, zaradi katerih se obdelujejo.
 • Podatki so točni in kadar je to potrebno, posodobljeni, zato so predvideni in izvedeni ukrepi za njihove posodobitve.
 • Podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (omejitev shranjevanja).
 • Obdelava osebnih podatkov poteka na način, ki skozi zagotavlja njihovo varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter zlonamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. V ta namen so predvideni ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi.

Prodajalec obdeluje osebne podatke na naslednjih podlagah:

 • Privolitev-posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. Posameznik lahko privolitev vedno prekliče, preklic pa je enako enostaven, kot je bila privolitev sama. Privolitev je prostovoljna.
 • Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takšnega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Tako se denimo obdeluje podatek o naslovu spletnega naročnika, kateremu se pošlje naročeno blago.
 • Obdelava je potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti, ki velja za upravljalca (npr. obdelava podatkov zaradi vodenja računov).
 • Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe (ta podlaga bo prišla v primer zelo izjemoma).
 • Obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljalcu.
 • Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec ali tretja oseba, razen, kadar na takimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti, kadar je posameznik otrok. Primer je neposredno trženje.

Potrošnik ima v zvezi s svojimi osebnimi podatki pravico do:

 • preglednosti v zvezi z njegovimi osebnimi podatki (vse informacije, ki se mu zagotavljajo so v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku),
 • dostopa oziroma seznanitve s svojimi osebnimi podatki,
 • popravka,
 • izbrisa (pravica do pozabe)
 • omejitve uporabe
 • prenosljivosti in
 • ugovora.

Za vse informacije in zahtevke v zvezi z osebnimi podatki je na voljo pooblaščena oseba kluba, dostopna na elektronskem naslovu: info@tonimulec.si. Na vaša vprašanja in zahteve bo upravljalec odgovoril brez odlašanja.

Osebni podatki, ki jih upravljalec obdeluje so sledeči:

Za sklenitev in izvajanje pogodbe o nakupu oziroma prodaji blaga ter za dostavoIme in priimek kupca, katere proizvode je naročil, naslov plačnika in naslov dostave, elektronski naslov, uporabniško ime in geslo, telefonska številka, TRR, morebitni odstop od pogodbe, številka plačilna kartice, rok poteka kreditne kartice, varnostna koda  kreditne kartice, zgodovina nakupa. Podatki se hranijo tekom sklepanja pogodbe in še dve leti po dobavi proizvodov.
Evidence grajanj napakNapaka, ki je bila grajana in veza s pogodbo, ime in priimek kupca, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, TRR, podatki o plačilni kartici.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vse informacije ter vsebine na spletni strani www.tonimulec.si, vključujoč znamke, znake, logote, označbe, tekste, grafike, ikone, slike, fotografije, audio klipe, zbirke podatkov in software, predstavljajo intelektualno lastnino, s katero je upravičena razpolagati klub MOTOKROS TONI MULEC 501 ter je kakršnakoli uporaba katerekoli od naštetih vsebin s strani tretjih nepooblaščenih oseb brez izrecnega pisnega soglasja nosilca pravic, prepovedana.

 

PRAVNO OBVESTILO
IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV
Klub MOTOKROS TONI MULEC 501 v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Pregled zasebnosti
Spletno mesto uporablja piškotke, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih se shranijo v vašem brskalniku in izvajajo funkcije, kot so prepoznavanje, ko se vrnete na naše spletno mesto, in pomaga naši ekipi, da razume, kateri deli spletnega mesta se vam zdijo najbolj zanimivi in ​​koristni.